Наш навчальний заклад


Внутрішня система забезпечення якості освіти у ЗДО
Версія для друку
«Погоджено» «Затверджено»
Голова ПК _____ І. В. Зварич Завідувач КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»
__________ В.В. Гуменчук

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про внутрішню систему забезпечення якості освіти
КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Схвалено
засіданням педагогічної ради
КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»
(протокол № 3 від 23.02.2021 р.)

 

 

 

 

 

Вінниця
2021
 
 
 
 
 
І. Цілі внутрішньої системи КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»
З урахуванням частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту» внутрішня система ЗДО містить такі компоненти:
 • стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;
 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування (у разі потреби).
Компоненти внутрішньої системи формуються з урахуванням визначених ЗДО політик, за допомогою певних заходів або окремих дій, що здійснюються у визначеному порядку (частина третя статті 41 Закону України «Про освіту»).
Основна мета стратегії (політики) забезпечення якості освіти КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» це гарантувати якість дошкільної освіти та формувати довіру суспільства до ЗДО.
Зазначені компоненти згруповані за чотирма напрямами освітньої діяльності КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» :
 • Освітнє середовище закладу дошкільної освіти.
 • Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.
 • Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.
 • Управлінські процеси закладу дошкільної освіти.
КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» використовуються Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти, що є додатком №1 до цих рекомендацій.
Згідно з Критеріями кожен компонент описано за відповідними вимогами, виконання яких дозволяє забезпечити якість освіти та освітньої діяльності у ЗДО. У рамках власної академічної та організаційної автономії ЗДО обирає й інший підхід до формування компонентів внутрішньої системи, врахувавши основні компоненти такої системи, визначені законодавством (частина третя статті 41 Закону України «Про освіту»), а також визначивши інші компоненти, які забезпечують якість освіти.

 


Забезпечення функціонування компонентів внутрішньої системи «КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»
Планування внутрішньої системи - це не одноразова подія, а безперервний процес. Плани розвиваються у міру того, як працівники ЗДО набувають знань, а обставини змінюються. Формування внутрішньої системи розпочато з визначення стратегії (політики) забезпечення якості освіти, що визначається інтересами учасників освітнього процесу щодо якості освітніх послуг і реалізації інших їхніх прав, а також засадами державної політики щодо якості освіти.
Стратегія (політика) забезпечення якості ЗДО освіти орієнтована на:
 • партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, а також професійній взаємодії;
 • недискримінацію, запобігання та протидію булінгу (цькуванню);
 • прозорість та інформаційну відкритість діяльності ЗДО;
 • сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;
 • справедливе та об'єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;
 • забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.
Стратегія (політика) забезпечення якості освіти ЗДО орієнтована і на інші завдання. Важливим є розуміння та сприйняття учасниками освітнього процесу таких орієнтирів, їх спільне визначення та реалізація.
Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності працівників застосовуються з метою організації безперервного розвитку педагогічних працівників, створення умов для вдосконалення ними власних професійних компетентностей. Критерії оцінювання діяльності педагогічних працівників визначаються з урахуванням відповідних професійних стандартів.
Процедурою оцінювання педагогічної діяльності є проведення внутрішнього моніторингу в ЗДО щодо визначення професійних компетентностей або окремих знань, умінь педагогічного працівника.
У Критеріях, правилах і процедурах оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти враховано, що така діяльність спрямована на забезпечення якості освіти у КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» і ґрунтується на неухильному дотриманні вимог законодавства.
Управлінський цикл у ЗДО передбачає стратегічне та поточне планування освітньої діяльності, організацію освітнього процесу, здійснення моніторингу виконання поставлених завдань та інші дії. Важливими процедурами, що забезпечують якість управлінських процесів, є планування діяльності КЗ «ДНЗ № 73 ВМР», визначення режиму його роботи, прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників, забезпечення відкритого доступу до певної інформації, визначеної законодавством, реагування на звернення, випадки булінгу (цькування) тощо.
Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу реалізується через процедури добору педагогічних кадрів, ініціювання перед засновником КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» питань щодо розвитку матеріально-технічної, навчально-методичної бази, використання інформаційних ресурсів тощо.
Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти сприяє обґрунтованому прийняттю рішень та оптимізує управлінські процеси. До відповідних процедур належать: створення баз даних про вихованців та працівників закладу, використання системи електронного документообігу в КЗ «ДНЗ № 73 ВМР», використання електронних інформаційно-комунікаційних ресурсів.
Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування забезпечує реалізацію прав усіх дітей раннього та дошкільного віку на освіту, фізичну, психологічну та соціальну безпеку, комфортні умови праці та розвитку, виховання і навчання дітей. Процедурами, що забезпечують інклюзивне середовище в КЗ «ДНЗ № 73 ВМР», є: індивідуальні програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, використання ресурсних кімнат, налагодження роботи команди психолого-педагогічного супроводу, моніторинг потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища тощо.
Окрім зазначених процедур, за допомогою яких реалізуються різні компоненти внутрішньої системи, ЗДО розробляє власні процедури забезпечення функціонування внутрішньої системи, а також процедури вивчення її ефективності.

 

 

Самооцінювання КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»

 

Для ЗДО важливо регулярно здійснювати внутрішній контроль і оцінювати як виконання плану на рік, так і дієвість внутрішньої системи.
Ретельно продумані показники полегшують моніторинг та оцінювання діяльності ЗДО.
З метою аналізу стану сформованості й функціонування внутрішньої системи проводиться у ЗДО самооцінювання освітніх і управлінських процесів. Варто визначити механізм самооцінювання та періодичність його проведення. Рівень якості освітньої та управлінської діяльності доцільно визначати за вимогами та напрямами.
Для оцінювання виконання (вимірювання) вимог / правил слугують:

- критерії (підстави для оцінювання);

-індикатори (показники, що відображають стан об'єктів спостереження, їх якісні або кількісні характеристики);
- методи збору відповідної інформації, яка підлягає аналізу та оцінюванню.
Рівнями оцінювання освітніх і управлінських процесів, є: перший (високий), другий (достатній), третій (вимагає покращення), четвертий (низький) рівні.
Самооцінювання здійснюється відповідно до таких моделей:

 

 • щорічне комплексне самооцінювання з урахуванням завдань, визначених планом роботи ЗДО на рік та літній період або ж, у разі потреби, за всіма напрямами, що визначені в Крітеріях. Щорічне самооцінювання діяльності здійснюється за блоковою системою аналізування, використовуючи розділи плану роботи ЗДО;
 • щорічне самооцінювання за певними напрямами освітньої діяльності, а також періодичне комплексне самооцінювання перед щорічним звітуванням керівника ЗДО ;
 • комплексне самооцінювання перед початком роботи щодо розроблення програми розвитку КЗ «ДНЗ № 73 ВМР», як стратегічного документа (один раз на 3-5 років);
 • інша модель, визначена ЗДО.
Комплексне самооцінювання освітніх і управлінських процесів проводити після визначення всіх компонентів внутрішньої системи та умов їх функціонування, що закріплюються Положенням про внутрішню систему.
Відповідальним за проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів є керівник ЗДО. Створена робоча група, яка буде забезпечувати вивчення та оцінювання внутрішньої системи за певним напрямом.
Інформацією, яка підлягає аналізу під час самооцінювання, є результати внутрішніх моніторингів освітніх і управлінських процесів, а також зовнішніх моніторингів, проведених органами управління у сфері освіти, міжнародними установами, громадськими організаціями тощо. Внутрішні моніторинги проводяться для відстеження стану освітньої діяльності, якості надання освітніх послуг, ефективності управлінських процесів.
Механізм підготовки та проведення моніторингу визначається Порядком проведення моніторингу якості освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 154/344371. Для проведення моніторингу обов'язковими є розроблення його програми та оприлюднення його результатів на вебсайті ЗДО.
Для організації самооцінювання необхідно передбачити:
- збір та аналіз інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації;
- узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів ЗДО;
- обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів.
Збір та аналіз інформації, отриманої під час опитування, спостереження та вивчення документації КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»
Для проведення самооцінювання освітньої діяльності використовують такі методи збору інформації:
 • опитування учасників освітнього процесу (анкетування, індивідуальне інтерв'ю, фокус-групове дослідження);
 • спостереження (за освітнім середовищем, організацією життєдіяльності, проведенням навчальних занять);
 • вивчення документації ЗДО.
Вибір методу має забезпечити отримання релевантної інформації для всебічного вивчення та об'єктивного самооцінювання освітніх і управлінських процесів ЗДО. Окремі методи збору інформації, наприклад опитування, застосовуються з використанням цифрових технологій. Кожен із методів збору інформації має особливості щодо застосування та оброблення результатів.
Опитування є письмовим (анкетування) або усним (інтерв'ю).
Анкетування дозволяє отримати інформацію про ставлення учасників освітнього процесу до певних питань діяльності КЗ «ДНЗ № 73 ВМР». У ході анкетування використовуються анкети для працівників, медичних та педагогічних працівників, батьків.
Анкетування передбачає складання форми (бланка) анкети. У разі проведення анкетування онлайн доцільно використовувати цифрові ресурси, що дозволяють автоматизоване оброблення відповідей.
Анкети можуть бути закритого, відкритого, напівзакритого типу або комбінованими.
Використання анкети закритого типу полегшує обробку даних і узагальнення результатів, проте обмежують відповіді респондентів певними рамками.
Якщо мета дослідження полягає у тому, щоб отримати оцінку освітніх та управлінських процесів учасниками, зворотній зв'язок щодо ефективності певної політики, необхідно опитати якомога більше учасників освітнього процесу та використовувати анкети закритого типу.
Якщо мета дослідження полягає в більш глибокому аналізі ставлень, позицій та настроїв учасників освітнього процесу, узагальненні їхніх ідей або пропозицій, необхідно застосовувати відкриті анкети.
Комбіновані анкети дозволяють оптимально поєднати питання, що потребують кількісного та якісного аналізу, в одному опитувальнику.
Індивідуальне інтерв'ю дає можливість отримати конкретизовану інформацію про ставлення особи до проблеми або явища в закладі освіти. Індивідуальне інтерв'ю може бути структурованим, неструктурованим та напівструктурованим.
Неструктуроване інтерв'ю містить одне або кілька значних за змістом питань, які потребують розгорнутої відповіді (наприклад, «Розкажіть, будь ласка, що вам допомагає організувати роботу з дітьми на день?»). Такий тип інтерв'ю застосовується, якщо необхідно детально вивчити досвід кожного респондента з окремого питання. При цьому доцільно застосовувати протокольну фіксацію відповідей для детального аналізу одержаної інформації. Структуроване інтерв'ю проводиться за заздалегідь підготовленим планом розмови, містить низку запитань, які передбачають чіткі відповіді (наприклад, «Які ви застосовуєте форми та методи роботи під час організації освітнього процесу?»). Такий підхід застосовується тоді, коли необхідно зібрати інформацію з різних питань у великої кількості респондентів. Фіксація 8 відповідей здійснюється на бланках опитування або спеціально підготовлених формах.
Напівструктуроване інтерв'ю передбачає наявність орієнтовного плану розмови, водночас він є модифікований залежно від відповідей респондента у ході інтерв'ю. Фіксація відповідей відбувається у способи, зазначені для структурованого та неструктурованого інтерв'ю.
Групове інтерв'ю (фокус-групове дослідження) передбачає проведення співбесіди на визначену тему з групою осіб (від 6 до 12). Учасники групи спілкуються між собою, а модератор спрямовує дискусію, щоб охопити заявлену тему та надати можливість висловитися всім учасникам. Фіксація результатів здійснюється організатором фокус-групи (зокрема, за допомогою технічних пристроїв) або третьою особою.
Загалом, інтерв'юер обов'язково повідомляє респондентів про фіксацію відповідей та спосіб, у який вона буде здійснюватися (незалежно від виду і типу інтерв'ю).
Спостереження в освітньому процесі здійснюєтьсь за станом освітнього середовища, проведенням спеціально організованих форм освітнього процесу, самостійної діяльності дітей тощо.
Спостереження за станом освітнього середовища дає можливість зафіксувати наявність чи відсутність необхідної для освітнього процесу матеріально-технічної бази, забезпечення інклюзивності середовища, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, норм охорони праці та безпеки життєдіяльності, визначити дієвість плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, проаналізувати культуру взаємовідносин у закладі освіти тощо.
Окрім керівника КЗ «ДНЗ № 73 ВМР», вихователя-методиста та педагогів, відповідальних за проведення самооцінювання, до проведення спостереження за станом освітнього середовища доцільно залучати батьків і представників органів самоврядування.
Спостереження за проведенням спеціально організованих форм освітнього процесу, самостійної діяльності дітей допомагає оцінити рівень педагогічної діяльності педагогів ЗДО, потреби в розвитку їхніх професійних компетентностей або надання їм підтримки. У ході такого спостереження важливо звернути увагу на:
 • формування та розвиток ключових компетентностей у дітей;
 • спрямованість форм освітнього процесу на формування у дітей базових цінностей: доброти, дружби, любові, відповідальності, відчуття краси;
 • роботу дітей у різних видах діяльності (спілкування, ігрова , художньо-естетична та ін.);
 • використання інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, обладнання, засобів навчання;
 • комунікацію педагогічного працівника з дітьми;
 • організацію роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (у разі їх наявності).
Вивчення документації КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» дає можливість отримати інформацію про його освітню діяльність, а також забезпечує умови для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі аналізу задокументованих процесів. Наприклад, вивчення планів роботи педагогів з метою визначення послідовності у викладенні матеріалу, чіткості поставлених завдань, відповідності форм роботи віковим та індивідуальним особливостям дітей, різноманітності видів діяльності тощо. За допомогою вивчення протоколів засідань педагогічної ради КЗ «ДНЗ № 73 ВМР» можна одержати інформацію про відповідність ухвалених педагогічною радою рішень, змісту стратегії розвитку ЗДО, а також оперативним завданням і потребам, напрямам професійного розвитку, актуальних для педагогічних працівників, системності роботи з питань адаптації дітей, забезпечення інклюзивності освітнього середовища тощо.

 

 

Узагальнення результатів самооцінювання КЗ «ДНЗ № 73ВМР»
Інформація, одержана в ході опитування, спостереження та вивчення документації, узагальнюється та на її основі визначаються тенденції в організації освітніх і управлінських процесів, досягнення та труднощі у формуванні внутрішньої системи ЗДО.
З метою об'єктивного самоцінювання узагальнена інформація зіставляється з описом вимог організації освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що визначені ЗДО.
Здійснюючи самооцінювання, ЗДО має визначити рівні оцінювання закладу щодо дотримання вимоги організації освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Маючи автономію, ЗДО може самостійно визначати рівні самооцінювання власної діяльності або запроваджувати інші способи вимірювання рівня освітньої діяльності та ефективності внутрішньої системи.
Обговорення та оприлюднення результатів
самооцінювання КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»,
Результати самооцінювання освітніх і управлінських процесів доцільно розглянути на засіданні педагогічної ради, обговорити з представниками батьківської громади. До розгляду / обговорення залучаються представник засновника ЗДО експерти у сфері дошкільної освіти та управління тощо.
Для забезпечення прозорості та інформаційної відкритості оприлюднюються результати самооцінювання. Вони включені до річного звіту про діяльність ЗДО, який оприлюднюється на вебсайті закладу освіти відповідно до частини другої статті 30 Закону України «Про освіту».

 

 

Загалом інформація, отримана під час самооцінювання
КЗ «ДНЗ № 73 ВМР», використовується в цілях:
 • прийняття відповідних управлінських рішень для вдосконалення внутрішньої системи;
 • визначення пріоритетних напрямів удосконалення освітніх і управлінських процесів ЗДО;
 • аналізу тенденцій в освітній діяльності ЗДО і корегування його плану роботи на рік та/або стратегії розвитку закладу (у разі потреби);
 • аналізу динаміки оцінювання освітньої діяльності ЗДО педагогічними працівниками, батьками (шляхом співставлення результатів опитування учасників освітнього процесу впродовж кількох років).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Новини

Сонечко

Архів новин