Наш навчальний заклад


Статут КЗ "ДНЗ №73 ВМР"
Версія для друку
 
 

СТАТУТ


КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД № 73

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

(нова редакція)
м. Вінниця
2016 рік


 
 
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 73 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі дошкільний заклад) - це ясла-садок для дітей віком від 1,5 років до шести (семи) років, у складі якого групи загального розвитку.

1.2.  Повне найменування - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 73 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», скорочене найменування КЗ «ДНЗ № 73 ВМР».

1.3.  Місцезнаходження дошкільного закладу: 21027, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Космонавтів, буд. 64.

1.4.  Засновником дошкільного закладу є Вінницька міська рада. Засновник через уповноважений ним Департамент освіти Вінницької міської ради (орган управління) здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5.  Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), іншими нормативно - правовими актами, власним Статутом.

1.6.  Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

1.7.  Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей, створення умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу.

1.8.  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9.  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10.Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:

-    реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-    забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-    дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази.

1.11.       Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1.             Порядок комплектування дошкільного закладу визначається чинним законодавством.

2.2.             Дошкільний заклад може мати одновікові та різновікові групи загального розвитку, а також групи з денним, цілодобовим та короткотривалим режимом перебування дітей.

2.3.             Відкриття нових груп здійснюється за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.

2.4.             Закриття та перепрофілювання груп за віком дітей здійснюється за наказом департаменту освіти Вінницької міської ради.

2.5.             У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку. За рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради в дошкільному закладі можуть бути створені інклюзивні групи.

2.6.      У дошкільний заклад приймаються діти від 1,5 до шести (семи) років.

Наповнюваність груп: від 1,5 до 3 років - 15 осіб;

від 3 до 6 (7) років- 20 осіб;

різновікова група - 15 осіб;

в оздоровчий період - до 15 осіб 

2.7.             Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

-       заяву батьків, або осіб, які їх замінюють;

-       медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що

дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

-       довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення ;

-       свідоцтво про народження дитини;

-       документи для встановлення батьківської плати (за потреби).

2.8.             За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.9.             Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:

-       за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-       на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини;

-       у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.10.                           Адміністрація дошкільного навчального закладу       зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.11.         Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’яти денним робочим тижнем.

Вихідні - субота, неділя, святкові дні.

3.2.             Режим роботи дошкільного закладу та його груп за поданням департаменту освіти Вінницької міської ради затверджується рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1.              Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.        Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.        План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з департаментом освіти Вінницької міської ради.

План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з органами держпродспоживслужби.

4.4.   Мова навчання і виховання дітей у дошкільному закладі визначається Конституцією України і відповідним законом України.

4.5.    Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку галузевим Міністерством.

4.6.      З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.7.        Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги згідно чинного законодавства. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1.        Закупівля продуктів харчування у дошкільному закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.2.        Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном. В групах з короткотривалим перебуванням дітей харчування не здійснюється.

5.3.        Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

5.4.   Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється штатним медичним персоналом та лікарем територіально закріпленого закладу охорони здоров’я.

5.5.   Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

5.6.  Дошкільний заклад забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1.   Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

6.2.   За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, цінні подарунки, грошова премія та інші, не заборонені чинним законодавством.

6.3.      Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-   безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-            захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-            захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-            здоровий спосіб життя.

6.4.      Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

-            звертатися до департаменту освіти Вінницької міської ради з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-            брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-            відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-            захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

6.5.      Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-            своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-            слідкувати за станом здоров'я дитини;

-            інші права, що не суперечать законодавству України.

На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6.7.  Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно- правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6.8.      Педагогічні працівники мають право:

-            на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-            брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-            на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

-            проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-            вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-            на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-            об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-            на захист професійної честі та власної гідності;

-            інші права, що не суперечать законодавству України.

6.9.      Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку;

-дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-  виконувати накази та розпорядження керівництва;

-  інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

6.10.   Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу керівником закладу.

6.11.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

6.12.Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

6.13.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

6.14.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

7.1.    Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом освіти Вінницької міської ради.

7.2.     Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його директор (завідувач), який призначається і звільняється з посади директором департаменту освіти Вінницької міської ради.

7.3.        Керівник дошкільного закладу:

-           відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-           здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-           діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-           розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-           приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;Новини

Сонечко

Архів новин