Наш навчальний заклад


Внутрішня система забезпечення якості освіти у ЗДО
Версія для друку


 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою закладу дошкільної освіти 

Протокол від 23.02.2021 № 3

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач КЗ «ДНЗ № 73 ВМР»

 

_________        В.В. Гуменчук 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад  № 73

Вінницької міської ради»

 

 

Вінниця, 2021

І. Загальні положення

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі − Положення) у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад  № 73 Вінницької міської ради» далі – ЗДО) розроблено відповідно до вимог статей 26, 40, 41, 62, 67 Закону України «Про освіту», статей 20, 23 Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.-1.2021 № 33), наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», Статуту закладу та інших нормативних документів.

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти в ЗДО затверджується керівником за попереднім схваленням педагогічної ради, яка має право вносити в нього зміни та доповнення.

Компоненти внутрішньої системи якості освіти ЗДО

ü    стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;

ü    система та механізми забезпечення академічної доброчесності;

ü    оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

ü    оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

ü    забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

ü    забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

ü    створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування (у разі потреби).

 

ІІ. Стратегія (політика)

та процедури забезпечення якості освіти

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ЗДО базується на таких принципах:

ü    Орієнтація на замовника (батьків або законних представників дітей), завоювання їхньої довіри. Розуміння поточних і майбутніх їхніх потреб сприятиме сталому успіху ЗДО.

ü    Єдність призначеності та напрямків розвитку ЗДО і створення умов для задіяння усіх працівників до досягнення цілей ЗДО у сфері якості (інформування працівників про місію ЗДО, стратегію, бачення, політику та процеси; створення та підтримання спеціальних цінностей, справедливості та етичних моделей поведінки; формування культури довіри та чесності; заохочення до зобов'язання щодо якості в масштабі всього ЗДО тощо).

ü    Взаємопов'язаність процесів діяльності ЗДО, які функціонують як цілісна система.

ü    Зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, зростання позитивної оцінки батьків або законних представників дітей; підвищення здатності прогнозувати внутрішні та зовнішні ризики й можливості, а також реагувати на них.

ü    Прийняття рішень на підставі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв'язків та можливих непередбачених наслідків.

ü    Керування стосунками зі всіма зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на діяльність ЗДО.

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ЗДО орієнтована на:

ü    партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, а також професійній взаємодії;

ü    недискримінацію, запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

ü    прозорість та інформаційну відкритість діяльності ЗДО;

ü    сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;

ü    справедливе та об'єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;

ü    створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

ü    забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.

Основна мета стратегії (політики) забезпечення якості освіти – гарантувати якість дошкільної освіти та формувати довіру суспільства до ЗДО.

Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

ü    здобувачі освіти, їх батьки або законні представники дитини;

ü    працівники закладу дошкільної освіти;

ü    органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

ü    громадськість.

Критерії ефективності внутрішньої системи

забезпечення якості освіти:

ü    відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

ü     відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти.

ü     ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників.

ü     якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.

ü    показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:

ü    «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»,

ü    «Здобувачі освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»,

ü    «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу  дошкільної освіти»,

ü    «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

З метою аналізу стану сформованості й функціонування внутрішньої системи у ЗДО проводиться щорічне комплексне самооцінювання освіти і управлінських процесів з урахуванням завдань, визначених планом роботи ЗДО на рік та літній період.

Для оцінювання рівня якості освітньої та управлінської діяльності слугують: критерії (підстави для оцінювання), індикатори (показники, що відображають стан об'єктів спостереження, їх якісні або кількісні характеристики), методи збору відповідної інформації, яка підлягає аналізу та оцінюванню (додаток).

Відповідальним за проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів є керівник ЗДО. Для проведення самооцінювання керівник закладу:

ü    видає наказ про проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів;

ü    створює робочу групу, яка буде забезпечувати збір, вивчення, аналіз інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації;

ü    розподіляє обов'язки між членами робочої групи;

ü    призначає відповідального за узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів;

ü    визначає терміни обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів.

До проведення аудиту можуть залучатися представники громадськості у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації:

ü    опитування учасників освітнього процесу (анкетування, індивідуальне інтерв'ю, фокус-групове дослідження);

ü    спостереження (за освітнім середовищем, організацією життєдіяльності, проведенням навчальних занять);

ü    вивчення документації ЗДО.

Під час самооцінювання також враховуються результати:

ü   внутрішніх моніторингів освітніх і управлінських процесів ЗДО;

ü   зовнішніх моніторингів, проведених органами управління у сфері освіти, міжнародними установами, громадськими організаціями тощо.

Внутрішні моніторинги проводяться для відстеження стану освітньої діяльності, якості надання освітніх послуг, ефективності управлінських процесів. Механізм підготовки та проведення моніторингу визначено Порядком проведення моніторингу якості освіти,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення моніторингу обов'язковими є розроблення його програми та оприлюднення його результатів на веб-сайті ЗДО.

Рівні оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО:

перший (високий) рівень;

другий (достатній) рівень;

третій (вимагає покращення) рівень;

четвертий (низький) рівень.

Інформація одержана в ході опитування, спостереження та вивчення документації, узагальнюється в аналітичній довідці. Аналітична довідка – письмовий обґрунтований висновок, що складається робочою комісією за результатами оцінювання ним освітніх і управлінських процесів ЗДО, внутрішньої системи забезпечення якості освіти. На основі висновку визначаються тенденції в організації освітніх і управлінських процесів ЗДО, досягнення та труднощі у формуванні внутрішньої системи. З метою об'єктивного самооцінювання узагальнена інформація зіставляється з описом вимог організації освітніх і управлінських процесів ЗДО та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що визначені ЗДО.

 

ІІІ. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

ü    посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відмінностей;

ü    дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

ü    надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації на власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

ü    контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

ü    об'єктивне оцінювання результатів навчання.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

ü    академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

ü    самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

ü    фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

ü    фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

ü    списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

ü    обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, само плагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

ü    хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

ü    необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має право:

ü     ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

ü     особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

ü     знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

ü     оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

ІV. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ЗДО

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності ЗДО передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.

Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюється у відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту».

Якість педагогічного складу регулюється прозорими процедурами відбору, призначення та звільнення з посади, кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності, системою підвищення кваліфікації.

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ЗДО є:

ü    стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

ü    освітній рівень педагогічних працівників;

ü    результати атестації;

ü    систематичність підвищення кваліфікації;

ü    наявність педагогічних звань, почесних нагород;

ü    наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;

ü    участь в експериментальній діяльності;

ü    результати освітньої діяльності;

ü    оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

ü    показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-683 від 04.11.2019 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників». Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

ü    довгострокове підвищення кваліфікації – курси; 

ü    короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, вебінари, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація. Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 

V. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ЗДО

 

Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

ü    наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);

ü    оптимальність та дієвість управлінських рішень;

ü    керованість процесу управління<Новини

Сонечко

Архів новин