Наш навчальний заклад


Учасники навчально-виховного процесу
Версія для друку

VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1.   Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

6.2.   За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, цінні подарунки, грошова премія та інші, не заборонені чинним законодавством.

6.3.      Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-   безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-            захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-            захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-            здоровий спосіб життя.

6.4.      Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

-            звертатися до департаменту освіти Вінницької міської ради з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-            брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-            відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-            захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

6.5.      Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-            своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-            слідкувати за станом здоров'я дитини;

-            інші права, що не суперечать законодавству України.

На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6.7.  Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" іншими нормативно- правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6.8.      Педагогічні працівники мають право:

-            на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-            брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-            на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

-            проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-            вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-            на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-            об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-            на захист професійної честі та власної гідності;

-            інші права, що не суперечать законодавству України.

6.9.      Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку;

-дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-  виконувати накази та розпорядження керівництва;

-  інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

6.10.   Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу керівником закладу.

6.11.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

6.12.Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

6.13.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

6.14.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.Новини

Сонечко

Архів новин